สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลจัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs โรงพยาบาลจอมพระ,โรงพยาบลาพนมดงรักฯ จังหวัดสุรินทร์ 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 27-05-2562 583

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลจัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs โรงพยาบาลจอมพระ,โรงพยาบลาพนมดงรักฯ จังหวัดสุรินทร์ 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง